Cancer rectal stump. Florian Popa - Referințe bibliografice Google Academic


Tipuri de operaåii în cancerul colo-rectal. Staplerele circulare CEEA Premium Plus au fost utilizate în 53 cazuri 44 la anastomoze colo-rectale şi 9 la anastomoze eso-jejunale.

Date clinice

Patologia pentru care s-au utilizat aparatele este redatã în Tabelul 1. Durata medie a operaåiilor a fost de 2 ore şi 15 minute. Incidente intraoperatorii au fost reprezentate de alunecarea Peri-Strips Dry în 3 cazuri, situaåie care nu s-a mai repetat dupã utilizarea cartuşelor tip Duet, şi 3 cazuri cu misfiring.

Nu a fost necesarã conversia în niciunul din cazuri. Evoluåia cancer rectal stump a fost favorabilã, fãrã complicaåii, spre deosebire cancer rectal stump alte 4 cazuri operate în anii precedenåi pe cale clasicã pentru obezitate morbidã, în care, deşi nu am avut nici un deces, toate au avut complicaåii serioase postoperatorii, şi o duratã lungã de internare.

prepararea clivajului parazitic viermi de baie

În 2 cazuri rezecåia gastricã paråialã s-a realizat tot laparoscopic pentru tumori benigne ale marii curburi gastrice pancreas ectopic, fibrom gastric utilizând cartuşele tip Duet cu evoluåie favorabilã şi externare la 3 zile postoperator. În 9 cazuri am utilizat anastomoza mecanicã eso-jejunalã pentru neoplasme gastrice, consemnând un singur deces prin pancreatitã dupã spleno-pancreatectomie caudalã asociatã gastrectomiei totale, dar nicio fistulã anastomoticã.

Cancerul colo-rectal a reprezentat patologia cea mai frecventã unde utilizarea staplerelor a cancer rectal stump recomandatã. Evoluåia în timp a numãrului de cazuri este redatã în graficul de mai jos Fig.

Cancer in rectal stump. Abdominal cancer tests.

Se constatã o creştere accentuatã a numãrului anastomozelor mecanice în detrimentul celor manuale şi totodatã o scãdere a numãrului de amputaåii rectale.

Anastomozele colo-rectale mecanice au fost efectuate în Figura 3. Într-un singur caz a existat un misfiring la închiderea bontului rectal cu staplerul liniar TA, fiind obligaåi sã suturãm cu fire izolate un bont rectal foarte jos situat. Evoluåia ulterioarã a cazului a fost fãrã complicaåii.

Localizarea tumorilor rectale în cazurile în care s-a utilizat sutura mecanicã este reprezentatã în figurã de mai jos. A mai existat un deces dar nu cancer rectal stump anastomozei pacientã cancer rectal stump neoplasm pancreatic asociat şi icter mecanic care a dezvoltat o fistulã pancreaticã dupã biopsie.

You may be interested in:

Criteriile de includere au fost: tumori fãrã penetrare în structurile adiacente, fãrã alte proceduri chirurgicale asociate şi fãrã complicaåii intraoperatorii. În ceea ce priveşte durata operaåiei am constatat un câştig de 36 minute pentru anastomoza mecanicã, în schimb nu am constatat nicio diferenåã în durata internãrii, media cancer rectal stump de 14 zile.

La ambele loturi a existat câte un deces. La cancer rectal stump cu anastomozã manualã nu s-a constatat nicio fistulã anastomoticã. Obiectivele principale ale oricãrei intervenåii chirurgicale sunt: de a fi cât mai eficientã, cu un risc cât mai mic şi cancer rectal stump afectarea tot mai puåinã a capacitãåii de reintegrare socioprofesionalã a pacienåilor.

Dezvoltarea tehnologicã în domeniul chirurgiei a avut un impact puternic asupra calitãåii actului chirurgical permiåând în ultimele decenii efectuarea unor intervenåii chirurgicale din ce în ce mai puåin invazive, cu riscuri din ce în ce mai cancer rectal stump. Orice progres însã are anumite costuri care trebuiesc a fi suportate, dar care pânã la urmã se dovedesc a fi aducãtoare de profit. Din cauza acestor cancer rectal stump iniåiale ridicate, folosirea staplerelor a fost recomandatã pacienåilor doar în situaåiile unde cancer rectal stump strict necesar pentru a obåine o anastomozã sigurã în zone greu accesibile şi pentru a evita un handicap, sau la cererea acestora de a efectua anumite operaåii minim invazive rezecåii laparoscopice.

Cu toate dificultãåile întâmpinate se constatã o tendinåã crescãtoare în ultimii ani în utilizarea acestor aparate, tendinåã justificatã plurifactorial: - tendinåa de raliere a medicilor din ce în ce mai mult la tehnicile minim invazive şi diversificarea paletei acestora odatã cu acumularea experienåei, - incidenåa tot mai crescutã a unor patologii care impun utilizarea acestor aparate obezitatea, neoplasmele colo-rectale- informarea tot mai bunã a pacienåilor, mai ales prin intermediul internetului, asupra posibilitãåii utilizãrii unor tehnici avansate în tratamentul bolilor de care suferã, cu impact tot mai mic asupra integritãåii lor fizice.

Au existat şi dificultãåi de ordin tehnic în utilizarea unor staplere. Funcåionarea defectuoasã a staplerelor este foarte frustrantã pentru chirurg şi poate fi generatoare de complicaåii redutabile. Incidenåa adevãratã a acestor disfuncåionalitãåi rãmâne necunoscutã, însã doar pânã în anul au fost raportate la FDA Food and Drug Administration Staplerele EndoGIA sunt mai dificil de utilizat necesitând o curbã de învãåare mai îndelungatã. Tipul de cartuş trebuie bine ales în funcåie de grosimea åesuturilor de agrafat, iar tehnica montãrii şi utilizãri trebuie bine stãpânitã.

Din aceste considerente incidentele legate de misfiring sunt mai frecvente şi adeseori foarte neplãcute. Cauzele principale care au dus la misfiring au fost: tehnica incorectã de montare a cartuşului, neadaptarea tipului de cartuş la grosimea peretelui gastric şi defectarea pistolului de aplicare, mentionate şi de alåi autori.

Pagina principala » Sănătate digestivă » Boala Crohn și riscul de cancer Boala Crohn și riscul de cancer După cum recunoaște cineva cu voința lui Crohn, trăirea cu o boală cronică este o povară. Modelul recurent de a se simți bine, urmat de apariții dureroase, poate părea nesfârșit.

O mai bunã stãpânire a tehnicii se poate obåine doar prin cursuri de training hands on a cãror costuri însã sunt prohibite pentru marea majoritate a medicilor tineri români. Pentru o mai bunã calitate a liniei de agrafare, mai ales în scop hemostatic, la început s-au utilizat cartuşe ranforsate cu Peri-Strips Dry. Stripurile trebuiau lipite manual şi de multe ori alunecau de pe cartuş la tentativele de repoziåionare a staplerului.

cancer vezica urinara rata de supravietuire cancer no hodgkin es hereditario

Acest inconvenient a necesitat ranforsarea marginii de agrafare prin suturã manualã ceea ce a prelungit durata operaåiei.

Odatã însã cu întroducerea în practicã a cartuşelor Duet, care au stripul lipit pe cartuş din fabricã, aceste incidente nu au mai apãrut.

peritoneal cancer awareness month papiloame roșii

Staplerele circulare tip CEEA în experienåa noastrã, spre deosebire de a cancer rectal stump autori 11 au fost mai uşor de utilizat cancer rectal stump nu a existat nici un misfiring. La un singur pacient cu rezecåie colo-rectalã şi anastomozã foarte joasã a existat o imperfecåiune posterioarã a anastomozei circulare de aproximativ 1 cm care a necesitat efectuarea unei ileostomii de protecåie.

Evoluåia ulterioarã a fost favorabilã cu vindecare şi reluarea tranzitului normal dupã închiderea ileostomiei la 6 luni. În rezecåiile foarte joase recomandãm ca staplerul liniar TA sã fie îndepãrtat imediat ce rectul a fost secåionat, în caz contrar tracåiunea exercitatã de tensiunea rectului face ca agrafele sã disocieze fibrele musculare longitudinale cancer rectal stump se retractã agrafele ramânând prinse doar pe mucoasã, oferind o stofã slabã de anastomozat.

În cazul gastrectomiilor totale, utilizarea staplerului circular pentru anastomoza eso-jejunalã oferã un confort chirurgical deosebit, aşa cum aratã şi alåi autorireducând mult durata operaåiei, realizând o anastomozã în condiåii mai bune decât cea manualã, cu o ratã mai micã a fistulelor postoperatorii.

Singura dificultate pe care am cancer rectal stump a fost la introducerea anvilului în esofag dupã secåionarea acestuia, având în vedere dificultatea de acces în zonã şi tendinåa de retractare a esofagului.

Nu am constatat nicio fistulã anastomoticã în cele 9 anastomoze eso-jejunale efectuate şi de asemenea nicio stricturã anastomoticã postoperatorie.

Caracteristica tilt-top a anvilului este o îmbunãtãåire a aparaturii de un real folos permiåând extragerea linã fãrã foråarea anastomozei nou create. Limita inferioarã a anastomozei colo-rectale În cazul anastomozelor colo-rectale, am reuşit sã coborâm linia de anastomozã pânã la 3 cm de linia muco-cutanatã analã în cazul tumorii situatã la 6 cm.

În opinia noastrã anastomoza nu poate fi coborâtã sub aceastã limitã utilizând staplerul circular cancer rectal stump cauza condiåiilor tehnice şi åinând cont cã este recomandatã o limitã de siguranåã oncologicã de cel puåin 2 cm sub tumoare. Pentru tumori situate sub acest nivel, rezecåia abdomino-perinealã pare a fi soluåia mai bunã.

  • Breast, ovarian, and cervical cancer are the most common cancers diagnosed during pregnancy.
  • Hpv genital warts cancer
  • Tipuri[ modificare modificare sursă ] Un neoplasm poate fi benign, potențial malign sau malign cancer.
  • Cancer rectal stump Vasilescu, E.

Ar mai intra în discuåie şi procedee de salvare a sfincterului anal: anastomoza peranalã, operaåia Parks, sau un procedeu pull-trough. Astfel se ajunge la o distanåã minimã de 5, cm între linia muco-cutanatã analã şi marginea inferioarã a tumorii. În cazul unei tumori situatã la 6 cm se obåine o anastomozã foarte apropiatã de anus, poråiunea de rect rãmânând mai puåin de 1 cm.

Au Crohn's? Iată ce trebuie să știți despre riscul de cancer by Luca Stocchi, MD, Cleveland Clinic Expert; Revizuit de un medic-certificat de bord Share on Facebook Share on Twitter După cum recunoaște cineva cu voința lui Crohn, trăirea cu o boală cronică este o povară.

Din experienåa noastrã am ajuns la concluzia cã cele mai utile indicaåii ale anastomozei mecanice în cancerul colorectal sunt tumorile situate între 6 şi 12 cm faåã de orificiul anal la bãrbaåi care au bazinul îngust şi adânc şi 6 — 10 cm la femei care au bazinul mai larg. Peste 12 cm anastomoza manualã se poate efectua fãrã mare dificultate cu excepåia cazurilor cancer rectal stump care se opteazã pentru abordul laparoscopic.

Desigur, se vor lua în considerare condiåiile anatomice locale: tipul de bazin, obezitatea, mãrimea tumorii, vârsta şi preferinåele pacientului.

Dupã experienåa acumulatã suntem de acord cu diversia externã dar nu de rutinã, ci în anastomozele joase şi foarte joase sau acolo unde avem dubii asupra calitãåii anastomozei. Tipul de diversie, colostomie sau ileostomie, depinde atât de condiåiile anatomice locale cât şi de cancer rectal stump şi experienåa chirurgului. Numãrul restrâns de anastomoze mecanice nu ne permite sã facem aprecieri comparative în privinåa fistulelor cu anastomoza manualã şi oricum în cazul tumorilor foarte jos situate, în absenåa staplerului am fi preferat rezecåia abdomino-perinealã în locul cancer rectal stump anastomoze manuale.

Existã autori 27 care pledeazã pentru drenajul transanal ca metodã de decompresie rectalã. Limita inferioarã a anastomozei colo-rectale Cu o tehnicã chirurgicalã minuåioasã aceste complicaåii sunt rare. În literatura de specialitate sunt menåionate ca şi prezentãri de caz. Tumorile de dimensiuni mari şi procesul inflamator intens din micul bazin au fost factorii care au contribuit la apariåia acestor complicaåii. Ambele cazuri au necesitat colostomie definitivã în amonte ca urmare a tentativelor eşuate de vindecare chiar şi dupã suturã, fapt la care a contribuit probabil într-o mare mãsurã iradierea preoperatorie.

Nu am costatat nicio stenozã anastomoticã strânsã care sã necesite vre-o intervenåie invazivã, probabil si datoritã utilizãrii staplerelor cu diametru mare de 34 mm. Recidivele locale Incidenåa recidivelor locale dupã rezecåii cu anastomoze colo-rectale utilizând sutura mecanicã variazã de la autor la autor în funcåie de stadiul evolutiv al tumorii.

Excizia totalã a mezorectului şi radioterapia preoperatorie sunt factorii cheie care au redus incidenåa acestor recidive. În douã cazuri recidiva se justifica prin stadiul avansat în care se afla tumoarea tumori perforate abcedaterecidiva situându-se în åesuturile perirectale. Într-un caz, însã recidivã a apãrut la nivelul liniei de anastomozã, deşi detoxifiere cu aparatul detox de rezecåie au fost negative la examenul histopatologic.

În acest caz recidiva se justificã prin cancer rectal stump la nivelul liniei de agrafare cu staplerul liniar papillomavirus contamination dublei agrafãri de fragmente tumorale desprinse din tumoare cu ocazia manipulãrii rectului, justificare pe care o împãrtãşesc şi alåi autori. Alåi autori 38 recomandã utilizarea unei triple agrafãri, prima subtumoral, care ar permite lavajul rectului cu îndepãrtarea eventualelor fragmente tumorale, urmând apoi celelalte douã agrafãri pentru rezecåia rectului şi anastomoza colo-rectalã.

În experienåa noastrã cele douã mari avantaje ale utilizãrii anastomozelor mecanice au fost: 1 posibilitatea lãrgirii paletei operaåiilor laparoscopice, şi 2 posibilitatea efectuãrii unor anastomoze în condiåii de siguranåã în zone anatomice greu accesibile rect, esofag abdominal unde fie anastomoza era imposibilã, fie foarte nesigurã şi grevatã de riscuri mari. Beneficiile majore în ordinea importanåei au fost: salvarea multor pacienåi de la o eventualã amputaåie de rect în cazul tumorilor rectale jos situate, scurtarea duratei operaåiei, posibilitatea efectuãrii unor operaåii minim invazive prin abord laparoscopic cu scurtarea duratei de internare şi confortul chirurgical în cazul anastomozelor din zone dificile.

Deşi nu am aplicat de principiu ileostomia de protecåie în cazul anastomozelor rectale joase, considerãm cã este foarte cancer rectal stump şi ar trebui aplicatã mai ales în cazul bolnavilor vârstnici, taraåi şi acolo unde nu avem certitudinea unei anastomoze perfecte.

Deşi costul staplerelor este ridicat, în cazuri selecåionate, acest dezavantaj este anulat prin reducerea duratei operaåiilor, a costurilor spitalizãrii si ulterior de întreåinere a stomiilor.

Abdominal cancer tests.

Bibliografie 1. Steichen FM.

zunanji paraziti parazitii untold 2020

Development of the mechanical suture and comparison with the manual suture in surgery. Langenbecks Arch Chir. Comparison of manually constructed and stapled anastomoses in colorectal surgery. Ann Surg.

Oral cancer can be diagnosed with saliva swab: scientists

Saviano Cancer rectal stump, Ricchi E. Trans-suture mechanical colorectal anastomosis using a double stapler in the anterior resection of the rectum. Technical note. Minerva Chir. Mechanical suture in classic and laparoscopic general surgery. Chirurgia Bucur. Primary mechanical stapled anastomosis in surgery for colorectal emergencies. Acta Chir Belg. Utility of total mechanical stapled cervical esophagogastric anastomosis after esophagectomy: a comparison to conventional anastomotic techniques.

Mechanical-stapled versus hand-sutured anastomoses in billroth-I reconstruction with distal gastrectomy. Surg Today.

cancer rectal stump

Epub Jan Stapled vs. Surgical stapler-associated fatalities and adverse events reported to the Food and Drug Administration.

J Am Coll Surg.

5x5 Rectal Cancer Treatment Protocol - Q&A

Moran BJ. Stapling instruments for intestinal anastomosis in colorectal surgery. High incidence of technical errors involving the EEA circular stapler: a single institution experience.