Control de helminthosporium maydis


Vor interzice exportul, importul sau expedierea în tranzit a plantelor sau produselor vegetale prin care ar putea fi introdusi şi răspîndiţi daunatorii plantelor pe teritoriul celeilalte părţi contractante. Orice transport de plante sau de produse de origine vegetala va fi însoţit de un certificat fitosanitar, redactat conform modelului anexat la prezenta convenţie, emis în acest scop de o autoritate competentă a tarii exportatoare.

Aceste certificate, redactate în limbile engleza şi franceza, vor certifica următoarele:- transportul este considerat conform regulamentelor fitosanitare în vigoare în ţara importatoare;- plantele şi produsele vegetale exportate sînt fără daunatori ai plantelor menţionaţi în control de helminthosporium maydis anexate la prezenta convenţie şi fără agenţi patogeni, daunatori sau buruieni prezentind pericol, specificati în clauzele suplimentare;- locul de provenienţă a acestor plante şi produse vegetale;- tratamentele sau orice alte clauze suplimentare solicitate de importator, la care a fost supus transportul.

CONVENTIE 06/04/ - Portal Legislativ

Acest certificat nu exclude dreptul de a se proceda la o noua verificare în ţara importatoare şi de a se aplică măsurile considerate necesare refuzul de a admite marfa, dezinfecţie, combaterea insectelor etc.

Dacă se constata prezenta dăunătorilor plantelor, ţara importatoare va informa în timp util autoritatea competentă pentru carantina şi protecţia plantelor din ţara exportatoare. Dacă autoritatea competentă pentru carantina şi protecţia plantelor din ţara importatoare hotărăşte ca aceste plante agricole şi forestiere şi produse vegetale pot fi importate, cu condiţia control de helminthosporium maydis ele să fie supuse unor măsuri speciale dezinfecţie, combaterea insectelor, prelucrarea industriala imediata control de helminthosporium maydis.

  • Control Fitosanitae Proiect Control de helminthosporium maydis
  • Giardini ninfa ticketti
  • Control Fitosanitae Proiect
  • Nutritia heterotrofa Vierme parazit care traieste in caile biliare ale ovinelor si bovinelor Fasciola hepatica.
  • Cultura porumbului zaharat Cultura porumbului zaharat Porumbul zaharat este una dintre culturile cele mai apreciate deoarece boabele acestuia contin o serie de substante hranitoare indisponibile organismului uman.

Va trebui evitata pe cît posibil utilizarea materialului vegetal ca: paie, fin, frunze uscate şi alte produse vegetale ca material de ambalaj. Dacă se utilizează totuşi un astfel de material pentru ambalarea plantelor, a culturilor agricole de cimp şi a culturilor forestiere, acesta va trebui sa îndeplinească condiţiile fitosanitare prevăzute în prezenta convenţie.

Schimburile de produse vegetale destinate reprezentanţilor celor două tari vor trebui sa îndeplinească condiţiile fitosanitare prevăzute în prezenta convenţie.

Autorităţile competente în protecţia plantelor ale fiecărei părţi contractante pot completa sau înlocui aceasta lista.

Mult mai mult decât documente.

Cealaltă parte contractantă va fi informată pe cale oficială asupra completărilor sau inlocuirilor efectuate, care vor intra în vigoare în a a zi de la primirea înştiinţării. Comisia va fi formată din trei reprezentanţi pentru fiecare parte, respectiv doi experţi în protecţia plantelor şi un jurist.

Comisia se va constitui în termen de o luna de la cererea uneia dintre părţile contractante, pe teritoriul părţii respective, şi va lucra în sesiune sub preşedinţia alternativa a fiecărui membru al comisiei. Prima sesiune va control control de helminthosporium maydis helminthosporium maydis condusă de un reprezentant al părţii pe teritoriul căreia se va tine sesiunea.

Convenţia este încheiată pe o perioadă de 3 ani de la data intrării în vigoare. Dacă nici una dintre părţile contractante nu a denunţat-o cu 3 luni înainte de expirarea termenului ei legal, convenţia va rămîne în vigoare în continuare pe noi perioade de cîte un an, putind fi denunţată cu 3 luni înainte de expirarea fiecăreia dintre aceste perioade.

CONVENTIE 06/04/ - Portal Legislativ

Încheiată la Cairo la 6 aprilieîn doua exemplare în limba engleza, fiind egal autentice. Anarsia Lineatella Zell.

types of schistosomiasis

Anastrepha ludens Sw. Aphelenchoides fragarie Ritzema Bos Christie4. Bruchidius incarnatus Boh.

Control Fitosanitae Proiect 2007

Callosobruchus spp. Caulophilus latinasus Say. Ceratittis capitata Wied.

negi plantare multiple oxi la copii

Dytilenchus angustus Butler Filipjev. Eriosoma lanigerum Hausm. Gilletteella cooleyi Gill. Gnorimoschema opercullella Zell. Grapholitha molesta Busck.

was tun bei hpv virus

Heterodera rostochiensis Woll. Heterodera schachtii Schmidt Hypantria cunea Drury Meloidogyne spp. Popillia japonica Control de helminthosporium maydis. Prodenia Spodoptera litura F. Quadraspidiotus perniciosus Comst.

wart removal foot duct tape

Rhagoletis pomonella Walsh. Tragoderma granarium Everts. Zabrotes subfasciatus Boh. Xylosandrus germanus Bland. Agenţi fitopatogeni 1. Agrobacterium rhizogenes Riker et al. Agrobacterium tumefaciens Smith et Towns. Annulus pruni Christoff4.

Holo și hemiparazite

Chalara quercina Henry5. Corynebacterium michiganense Erw. Smith Jensen6. Corynebacterium spedonicum Spiekermann et Kotthoff Skapatason et Brukholder7. Cronartium ribicola Lasch. Fischer de Waldh. Dilopia zeae Schw.

Control de helminthosporium maydis, Control Fitosanitae Proiect 2007

Endothia parasitica Murr. Erwinia amylovora Burrill Winsl. Fusicoccum amygdali Del. Hypoxylon pruinatum Kl. Mycosphaerella laricina Hart. Phytophthora fragariae Hickmann Phoma lingam Tode Desm.

Control Fitosanitae Proiect 2007

Plasmopara helianthi Novot. Pseudomonas caryophylli Burkholder Starr et Burkholder Pseudomonas marginata Mc Culloch Stapp Rahbdocline pseudotsugae Syd.

Rosellinia necatrix Hart. Septoria linicola Speg.